A-VI-2 Myskovszky Viktor hagyatéka

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: OMvH Tervtára, Myskovszky-hagyaték

ISMERTETÉSE: Myskovszky Viktor (1838-1909) körmöcbányai, majd kassai főreáliskolai rajztanár, a Műemlékek Országos Bizottságának kültagja, később előadója, az MTA tagja, az Archaeologiai Értesítő munkatársa. Elsősorban Felső-magyarország középkori és reneszánsz művészeti emlékeivel foglalkozott.1 Tanulmányútjain számos felmérést, rajzot, vázlatot készített, ám ezek nem minden esetben feleltek meg a műszaki rajzok kritériumainak. Műemléki tevékenységét millenniumi aranyéremmel ismerték el. Hagyatékát több magán- és közgyűjteményben őrzik (OMvH Könyvtára, Adattára; MTA MKI Adattára; Iparművészeti Múzeum Kisgyűjtemények Osztálya; OSzK Kézirattára; Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Osztálya; Esztergomi Prímási és Főkáptalani Levéltár, Ipolyi-gyűjtemény; Bártfa, Sárosi Múzeum (Šarišské múzeum, Bardejov); Pozsony, Műemléki Hivatal (Bratislava, Národné pamiatkové a krajinné centrum); Kassa, Képzőművészeti Múzeum (Košice,Východoslovenské múzeum).2 A hagyatékának legnagyobb része az OMvH Tervtárában és Könyvtárában található, amelyről először Gerecze Péter készített jegyzéket.3

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 790 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Gulyás Gyula, 1972-1975

TARTALMA: Felvidéki, zömmel középkori és reneszánsz műemlékek rajzai.

Jegyzetek:

1 JANKOVIÈ, VENDELÍN: Viktor Myskovszký (1838-1909). Príspevok k dejinám pamiatkovej starostlivosti na Slovensku v druhej polovci 19. storoèia. Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok X. (1973) 85-221. [részletes bibliográfiával]; Régi magyarországi várkastélyok. Rajzok, grafikák és fényképek az Országos Műemlékvédelmi Hivatal gyűjteményeiből. Kiállítási katalógus. (Írta és összeállította Feld István, Fülöp Csilla, G. Györffy Katalin et al.) Sárospatak 1997, 14-15. (A Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzetei 32.); HORLER MIKLÓS: Az intézményes műemlékvédelem kezdetei Magyarországon (1872-1922). In: A magyar műemlékvédelem korszakai. Tanulmányok. (Szerk. Bardoly István, Haris Andrea) Budapest 1996, 93. (Művészettörténet - Műemlékvédelem IX.); HORVÁTH HILDA: Iparművészeti kincsek Magyarországon. Tisztelet az adományozóknak. Budapest 2000, 56.; Születésének 160. évfordulója alkalmából, 1999-ben Kassán és Bártfán nemzetközi konferencián értékelték életművét. A Soproni Múzeum a Lábasházban rendezett tárlaton az Országos Műemlékvédelmi Hivatalban és a szlovákiai közgyűjteményekben őrzött akvarelljeit állította ki (1999. IV. 11. - V. 17.); A kassai konferencia anyaga megjelent: Viktor Myškovský a súèasná ochrana pamiatok v strednej Európe. Medzinárodná konferencia pri príležitosti 160. výroèia narodenia Viktora Miškovského. Košice, Bardejov 18. - 21. mája 1998. - Myskovszky Viktor és a mai műemlékvédelem Közép-Európában. Nemzetközi konferencia Myskovszky Viktor születésének 160. évfordulója alkalmából. Kassa, Bártfa 1998. május 18-21. (Szerk. Èorejová, Jozefína, Bardoly István, Váliné Pogány Jolán) Bratislava-Budapest 1999; 2000-ben az OMvH aulájában Granasztóiné Györffy Katalin rendezett kiállítást Myskovszky Viktornak a Hivatalban fellelhető hagyatékából Az örökség hagyományozói címmel.

2 Az OMvH Könyvtárában a 7296-os leltári számon őrzött rajzairól: ld. KERNY TERÉZIA - ZAKARIÁS JÁNOS: Myskovszky Viktor "Magyarország renaissance stílű műemlékei" című rajzalbumról. AH XVIII. (1990) 263-275.
Az MTA MKI Adattárában őrzött Myskovszky hagyatékról ld. KERNY TERÉZIA: A Myskovszky család hagyatéka (MKCS-C-I-162). In: MTA MKI Adattára. Budapest 2000, 92-93.
Az Iparművészeti Múzeum Kisgyűjteményében bártfai műemlékekről készült akvarelljei találhatók egy mappába kötve. (ltsz. KRTF 2196)
A MOL-ban, a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium 1956-ban elégett iratai között néhány kiküldetéseivel kapcsolatos jelentése volt (ld. az A-I-4 jelzetű cédulasorozat ismertetését).
Az OSzK Kézirattárában Oct. Germ. 514. jelzet alatt egy vázlatfüzetét őrzik. Említi: Kerny Terézia: "Duplici sigilli nostri authentici munimine" (Az 1541 előtti magyar uralkodói pecsétek kutatástörténeti vázlata). Kézirat. Budapest 2001

3 Myskovszky Viktor hagyatékának leltára: Összeállította Dr. Gerecze Péter, főreáliskolai tanár, műemlék biz. tag. H. n. (Budapest), é. n. Gépirat. OMvH Könyvtára (ltsz. K. 296)


Facebook

Közlemények

 • 2018. december 4.

  Gyűjteményeink téli zárva tartása

  A Művészettörténeti Intézet Adattára és Lexikongyűjteménye 2018. december 18-án 14 órakor bezár.  Első kutatási nap: 2019. január 8.
 • 2018. november 16.

  Pusztulástörténetek és újjászületések – Muzeológia az Akadémián I_II (Hegyi Dóra interjúja Bicskei Évával)

  A Művészettörténeti Intézet szakmai vezetésével működő MTA művészeti Gyűjtemény tudományos munkájáról, az ott folyó kurátori munkáról a Műértő októberi-novemberi számában jelent meg egy kétrészes cikk. (pdf vál...
 • 2018. november 13.

  Digitalizált kiadványaink

  Digitalizálási programunk újabb lépéseként elérhetővé tettük honlapunkon az MTA BTK Művészettörténeti Intézet és elődjei által az ezredfordulóig megjelentetett kiadványokat. A fél évszázad alatt megjelent 180 kiadvány -...
 • 2018. november 5.

  Farbakyné Deklava Lilla doktori védése

  Meghívó     Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófiatudományi Doktori Iskolája nevében tisztelettel meghívjuk Önt       Farbakyné Deklava Lilla    ...
 • 2018. június 17.

  Perenyei Monika doktori védése

  MEGHÍVÓ    Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófiatudományi Doktori Iskolája nevében tisztelettel meghívjuk Önt    Perenyei Monika    A megtartó tekintet ...

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo