A-VI-2 Myskovszky Viktor hagyatéka

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: OMvH Tervtára, Myskovszky-hagyaték

ISMERTETÉSE: Myskovszky Viktor (1838-1909) körmöcbányai, majd kassai főreáliskolai rajztanár, a Műemlékek Országos Bizottságának kültagja, később előadója, az MTA tagja, az Archaeologiai Értesítő munkatársa. Elsősorban Felső-magyarország középkori és reneszánsz művészeti emlékeivel foglalkozott.1 Tanulmányútjain számos felmérést, rajzot, vázlatot készített, ám ezek nem minden esetben feleltek meg a műszaki rajzok kritériumainak. Műemléki tevékenységét millenniumi aranyéremmel ismerték el. Hagyatékát több magán- és közgyűjteményben őrzik (OMvH Könyvtára, Adattára; MTA MKI Adattára; Iparművészeti Múzeum Kisgyűjtemények Osztálya; OSzK Kézirattára; Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Osztálya; Esztergomi Prímási és Főkáptalani Levéltár, Ipolyi-gyűjtemény; Bártfa, Sárosi Múzeum (Šarišské múzeum, Bardejov); Pozsony, Műemléki Hivatal (Bratislava, Národné pamiatkové a krajinné centrum); Kassa, Képzőművészeti Múzeum (Košice,Východoslovenské múzeum).2 A hagyatékának legnagyobb része az OMvH Tervtárában és Könyvtárában található, amelyről először Gerecze Péter készített jegyzéket.3

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 790 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Gulyás Gyula, 1972-1975

TARTALMA: Felvidéki, zömmel középkori és reneszánsz műemlékek rajzai.

Jegyzetek:

1 JANKOVIÈ, VENDELÍN: Viktor Myskovszký (1838-1909). Príspevok k dejinám pamiatkovej starostlivosti na Slovensku v druhej polovci 19. storoèia. Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok X. (1973) 85-221. [részletes bibliográfiával]; Régi magyarországi várkastélyok. Rajzok, grafikák és fényképek az Országos Műemlékvédelmi Hivatal gyűjteményeiből. Kiállítási katalógus. (Írta és összeállította Feld István, Fülöp Csilla, G. Györffy Katalin et al.) Sárospatak 1997, 14-15. (A Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzetei 32.); HORLER MIKLÓS: Az intézményes műemlékvédelem kezdetei Magyarországon (1872-1922). In: A magyar műemlékvédelem korszakai. Tanulmányok. (Szerk. Bardoly István, Haris Andrea) Budapest 1996, 93. (Művészettörténet - Műemlékvédelem IX.); HORVÁTH HILDA: Iparművészeti kincsek Magyarországon. Tisztelet az adományozóknak. Budapest 2000, 56.; Születésének 160. évfordulója alkalmából, 1999-ben Kassán és Bártfán nemzetközi konferencián értékelték életművét. A Soproni Múzeum a Lábasházban rendezett tárlaton az Országos Műemlékvédelmi Hivatalban és a szlovákiai közgyűjteményekben őrzött akvarelljeit állította ki (1999. IV. 11. - V. 17.); A kassai konferencia anyaga megjelent: Viktor Myškovský a súèasná ochrana pamiatok v strednej Európe. Medzinárodná konferencia pri príležitosti 160. výroèia narodenia Viktora Miškovského. Košice, Bardejov 18. - 21. mája 1998. - Myskovszky Viktor és a mai műemlékvédelem Közép-Európában. Nemzetközi konferencia Myskovszky Viktor születésének 160. évfordulója alkalmából. Kassa, Bártfa 1998. május 18-21. (Szerk. Èorejová, Jozefína, Bardoly István, Váliné Pogány Jolán) Bratislava-Budapest 1999; 2000-ben az OMvH aulájában Granasztóiné Györffy Katalin rendezett kiállítást Myskovszky Viktornak a Hivatalban fellelhető hagyatékából Az örökség hagyományozói címmel.

2 Az OMvH Könyvtárában a 7296-os leltári számon őrzött rajzairól: ld. KERNY TERÉZIA - ZAKARIÁS JÁNOS: Myskovszky Viktor "Magyarország renaissance stílű műemlékei" című rajzalbumról. AH XVIII. (1990) 263-275.
Az MTA MKI Adattárában őrzött Myskovszky hagyatékról ld. KERNY TERÉZIA: A Myskovszky család hagyatéka (MKCS-C-I-162). In: MTA MKI Adattára. Budapest 2000, 92-93.
Az Iparművészeti Múzeum Kisgyűjteményében bártfai műemlékekről készült akvarelljei találhatók egy mappába kötve. (ltsz. KRTF 2196)
A MOL-ban, a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium 1956-ban elégett iratai között néhány kiküldetéseivel kapcsolatos jelentése volt (ld. az A-I-4 jelzetű cédulasorozat ismertetését).
Az OSzK Kézirattárában Oct. Germ. 514. jelzet alatt egy vázlatfüzetét őrzik. Említi: Kerny Terézia: "Duplici sigilli nostri authentici munimine" (Az 1541 előtti magyar uralkodói pecsétek kutatástörténeti vázlata). Kézirat. Budapest 2001

3 Myskovszky Viktor hagyatékának leltára: Összeállította Dr. Gerecze Péter, főreáliskolai tanár, műemlék biz. tag. H. n. (Budapest), é. n. Gépirat. OMvH Könyvtára (ltsz. K. 296)


Facebook

Közlemények

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo