A-I-9 József nádor levéltára

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: MOL, N szekció (Regnicolaris levéltár - Archivum Palatinale, N 22-25)

ISMERTETÉSE: A Habsburgok toszkán ágából származó Habsburg József Antal János (1776-1847) Firenzében született. Apja, II. Lipót német-római császárrá, magyar, valamint cseh királlyá történt koronázása után családjával Bécsbe költözött, majd 1795-ben, Magyarország helytartójává való megválasztása után Budán rendezte be rezidenciáját. 1796-tól haláláig az ország nádora volt.1 Mint a jól működő országos adminisztráció egyik csúcsszervénél, az ország és különösen a főváros majd minden építési és építészeti ügyéről, köz- és szociális intézményének létesítéséről fenntartásáról és működéséről képződött iratanyag levéltárában. Ezek hosszú sorából sok irat kapcsolódik a Nemzeti Múzeum, a Ludoviceum nevű katonai akadémia, a Josephinum nevű fiúárvaház és a pesti Szépítő Bizottmány alapításához és működéséhez.2
Az Országos Levéltár N szekciójában található Archivum Palatinale (nádori levéltár) természeténél fogva a legkülönbözőbb ügyekre vonatkozólag tartalmaz iratokat tartalmaz.3 A művészettörténeti szempontból kigyűjtött adatok nagy része országos építkezésekre (Ludovika, Nemzeti Múzeum) és a pesti Szépítő Bizottmány működésére vonatkozik. A nádori levéltár iratai több tárgyi csoportra oszlanak, melyeknek 1809-től közös iktató főkönyve volt.

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 7306 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Prohászka Lajos, 1953-1961

TARTALMA: Az N 23 törzsszámú anyagból (József nádor levéltára, Általános iratok 1795-1808) a Politica c. iratcsoport iktatókönyvéről készültek a cédulák; az N 24 számú anyagból (József nádor levéltára, Általános iratok (1807)-1809-1847) az iktató főkönyv (Protocollum Generale) került kicédulázásra. Míg az első regesztasorozat csak az iratanyag egyik - igaz, legfontosabb és legterjedelmesebb - sorozatát öleli fel, addig az utóbbi az 1809-1847 közötti időszak teljes iratanyagának művészettörténeti szempontból fontos adatát tartalmazza, illetve utal azokra. Mindez az 1-7131. számú cédulákra vonatkozik. A 7132-7306. számú cédulákon a Nemzeti Múzeumra vonatkozó sorozat (Musei) 14 darab irata került feldolgozásra az 1836-1840 közötti időből.4 A cédulasorozat hely- és személynévmutató segítségével kutatható.

Jegyzetek:

1 József nádor iratai. (Kiadta és magyarázatokkal kísérte Domanovszky Sándor) I. (1792-1804); II. (1805-1807); III. (1807-1809) Budapest 1925, 1927, 1935 (Magyarország újabb kori történetének forrásai - Fontes historiae Hungaricae aevi recentioris); IV. Palatin Josephs Schriften (1809-1813) (Zusammengestellt und kommentiert von Sándor Domanovszky; Herausgegeben und eingeleitet von Ferenc Glatz) Budapest 1991 (Quellen zur neueren Geschichte Ungarns - Fontes historiae Hungaricae aevi recentioris)
Kézirat-hagyatéka az OSzK Kézirattárában található: Fol. Hung. 209, 335, 450, 766, 946, 1042, 1045, 2144; Quart. Hung. 52, 80, 181, 188, 216, 218, 224, 231, 244, 515, 536, 598, 2211, 2936; Oct. Hung. 60
A József nádorra vonatkozó, idegen nyelvű kéziratokra vonatkozóan ld.: Kéziratos források az Országos Széchényi Könyvtárban 1789-1867. Budapest 1950
DOMANOVSZKY SÁNDOR: József nádor élete I-II. Budapest 1944 (német nyelvű kiadása: Palatin Josephs Leben und Schriften. Budapest 1991); VÖRÖS KÁROLY: József főherceg Magyarország nádora. In: Internationales Kulturhistoriches Symposium Mogersdorf in Graz. Graz 1983, 74-86.; POÓR JÁNOS: "Emléke törvénybe iktatik". József nádor (1776-1847). Budapesti Negyed II. (1994/1.) 19-34.
2 TURZÁN EDINA: A legmagyarabb Habsburg és a legnagyobb magyar kapcsolata Pest-Buda városrendezése kapcsán. Szakdolgozat. Eger 2000 (Esterházy Károly Egyetem Történelem Tanszékének Könyvtára, Eger)
A Szépítő Bizottmányra vonatkozóan ld. továbbá az A-II-2 jelzetű cédulasorozat ismertetését.
3 Regnicolaris levéltár. Repertórium. (Készítették Bottló Béla, Veres Miklós) Budapest 1968 (Levéltári leltárak 42.); HERCZOG JÓZSEF: Az Országos Levéltárban őrzött nádori levéltár 1790-1848. évi iratainak jegyzéke. LK 8. (1930) 37-53.
4 Bár nem készültek róla regeszták, de tudománytörténeti szempontból rendkívül jelentős, az Akadémia megalakulásával kapcsolatos iratok találhatók az alábbi fondokban: az N 24 törzsszámú Academia iratcsoportban; Archivum Palatinale Secretum A. D. Josephi egyes sorozataiban; Archivum Regni-ben őrzött országgyűlési iratanyagban; Archivum Regni Ladula A NB. jelzetű, a Magyar Tudós Társaságra vonatkozó csomóban, valamint József nádor általános levéltárának Cassalia kútfőjében.


Facebook

Közlemények

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo