A-I-10 Diplomatikai Levéltár

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: MOL, Q és U szekció

ISMERTETÉSE: A MOL Diplomatikai Levéltára a Magyar Királyi Országos Levéltár anyagának 1876-1882 közötti átrendezésekor jött létre, melynek során az 1526. augusztus 29., azaz a mohácsi csata napja előtt kelt okleveleket, iratokat, számadásokat kiemelték a különböző fondokból, s az egész anyagot új, folyamatos sorszámozással látták el. 1934-ben a Magyar Nemzeti Múzeum levéltári osztályát beolvasztották az Országos Levéltárba, s ennek során a Múzeum Törzsanyagának Mohács előtti iratait (közel 10 000 egységet) egyesítették a Diplomatikai Levéltárral. A második világháború után a levéltár folyamatos rendezése során további egységek kerültek be a Diplomatikai Levéltárba, például az 1945-ben államosított családi levéltárak középkori anyaga, így az jelenleg közel 110 000 egységből áll.1
A Mohács előtti levéltári forrásanyag minél teljesebb összeállítása érdekében a MOL-ban 1982-re elkészült a Diplomatikai Fényképgyűjtemény törzse. Ennek célja, hogy a MOL-on kívül (egyházi levéltárakban, könyvtárakban, múzeumokban, külföldön) őrzött Mohács előtti levéltári forrásanyagot fényképmásolatban őrizze és a kutatás számára hozzáférhetővé tegye. A Diplomatikai Fényképgyűjteményben elhelyezett egységek száma mintegy 90 ezer.2

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 18 714 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZáS IDEJE: Oszvald Ferenc, 1969-1970; Tomcsányi Tamás, 1969-1970; Solymosi László, 1969-1971; Érszegi Géza, 1970-1977; Magyar Eszter, 1971-1976; Kenéz Győző,3 1970-es évek; Draskóczi István, 1981

TARTALMA: A művészettörténeti regeszták készítése az 1950-es években indult a családi levéltárak középkori anyagának áttekintésével. Az alábbi családok középkori okleveleiről készültek regeszták: Amade, Balassa, Balpataky, Bánffy, Barkóczy, Bartal, Básthy, Batthyány, Becsky, Békássy, Beniczky, Berényi, Bertóthy, Berzeviczy, Bossányi, Bugarin-Horváth, Csáky, Császy, Dancs, Dessewffy, Dőry, Esterházy, Fejérpataky, Festetich, Forgách, Frangepán, Gaál, Ghyczy, Gosztonyi, Görgey, Hanvay, Horváth, Hunyadi, Ibrányi, Illésházy, Irsay, Ivánka, Jeszenák, Justh, Kállay, Kapy, Károlyi, Kende, Khuen-Héderváry, Kisfaludy, Klobusiczky, Kolosy, Kossuth, Kölcsey, Kubinyi, Kvassay, Lánczy, Leöwey, Lippich, Lipthai, Lónyay, Madách, Magyary-Kossa, Majthényi, Máriássy, Maróthy, Mednyánszky, Melczer, Mérey, Moksay, Motesiczky, Nádasdy, Nyáry, Ocskay, Orsich, Ostffy, Pálóczi-Horváth, Péchy, Perényi, Petróczy, Pongrácz, Radák, radványi és sajókazai Radvánszky, Rajky, Rákóczi-Aspermont, Rakovszky, Rhédey, Rudnay, Rudnyánszky, Rumy, Salamon, Sándor-Metternich, Semsey, Sibrik, Simonyi, Sombory, Soós, Szent-Ivány, Szerdahelyi, Szilassy, Szily, Szinyei-Merse, Szirmay, Szögeny-Marich, Szulyovszky-Szirmiensis, Tajnay, Tallián, gyömrői és nagyzabláti Teleki, Thaly, Tihanyi, váradi Török, Vay, Vattay, Vidos, Zalabéri-Horváth, Zay, Zerdahelyi, Zichy, Zombáth. Később a gyűjtés egyéb egységek (például a felvidéki bányavárosokra, a pálos rendre vagy az ozorai várra vonatkozó oklevelek) áttekintésével folytatódott 1981-ig. A fénykép- és mikrofilmgyűjtemény alapján dolgozták fel például a veszprémi püspökség és káptalan, a körmöcbányai, besztercebányai és selmecbányai városi levéltár, valamint a bécsi Hofkammerarchiv magyar vonatkozású Mohács előtti okleveleit. Az 1970-es évektől a Magyarországi művészet története című kézikönyv-sorozat I. és II. kötete számára készültek a regeszták.4

ELHELYEZéSE: A MOL okleveleiről készült regeszták az eredeti anyag rendjében, azaz Dl sorszám szerint, kivéve a családi levéltárakból kiemelt oklevelek céduláit, melyek a családnevek ábécérendjében vannak elhelyezve. A fénykép- és mikrofilmgyűjtemény alapján feldolgozott anyagból a veszprémi oklevelek helységnevek, a bányavárosi és ozorai anyag időrendben található.  A cédulasorozat hely- és személynévmutató segítségével kutatható.

Jegyzetek:

1 A Mohács előtti gyűjtemény. (Összeállította Borsa Iván) Budapest 1972 (Levéltári leltárak 54.); BORSA IVáN: A Magyar Országos Levéltár Diplomatikai levéltára. I. A gyűjtemény kialakulása. LK 40. (1969) 289-323.; BORSA IVÁN: A magyar medivealisztika forráskérdései. Medivealisztika és levéltári anyag. LK 44-45. (1974-1975) 103-121.; BORSA IVáN: A Magyar Országos Levéltár Mohács előtti gyűjteményei (1882-1982). LK 53. (1982) 3-21.; RáCZ GYÖRGY: A MOL-ban őrzött 1526 előtti levéltári anyag épülő adatbázisa. Beszámoló és javaslat. In: Tanulmányok Borsa Iván tiszteletére. (Szerk. Csukovits Enikő) Budapest 1998, 181-196.; A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa. (CD-ROM) Arcanum Kiadó, Budapest 1999; ENGEL PáL: Magyar középkori adattár. Magyarország világi archontológiája 1301-1457. Középkori magyar genealógia. (CD-ROM) Arcanum Kiadó, Budapest 2001. Interneten elérhető változata: http://www.arcanum.hu/gesta
Interneten elérhető adatbázisok: Mohács előtti oklevelek jegyzéke (http://www.arcanum.hu/mol); A középkori magyar történelem levéltári forrásainak adatbázisa (DIPL) (http://www.iif.hu/db/dipl)
2 A Diplomatikai fényképgyűjtemény. (Készítette Szent Györgyi Mária) Budapest 1983 (Levéltári leltárak 80.)
3 HAJDU LAJOS: Kenéz Győző (1916-1990). LK 62. (1991) 193-194.
4 Ld.: SISA JóZSEF: A Magyarországi művészet (A kezdetektől 1300 körülig) c. kézikönyv kiadatlan kéziratai. (MKI-C-I-185) In: MTA MKI Adattára. Budapest 2000, 106-107.; Magyarországi művészet 1300-1470 körülig. (Szerk. Marosi Ernő) Budapest 1987 (A magyarországi művészet története II.)


Facebook

Közlemények

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo