A-III-41 Schönherr Gyula hivatalos iratai

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: OSzK Kézirattára, Fol. Hung. 1812

ISMERTETÉSE: Schönherr Gyula (1864-1908) történetíró, levéltáros. Jogi tanulmányai után, 1887-től a Magyar Nemzeti Múzeum tisztviselője.1 1889-1990 között a vatikáni levéltárban végzett kutatásokat, majd Fraknói Vilmos a Vatikáni Magyar Okirattár (Monumenta Vaticana) VI. kötetének sajtó alá rendezésével bízta meg. 1890-től a Magyar Könyvszemle segéd-, 1892-től a Turul főszerkesztője. Egy évvel később tagja lett a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társulatnak. Részt vett a millennium alkalmából megjelentetett A magyar nemzet története című, Szilágyi Sándor által szerkesztett sorozat középkori fejezeteinek munkálataiban. 1898-tól a Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségének titkárává választották. Ebben a minőségében részt vállalt az ország egész területét átfogó vidéki múzeumi és könyvtári hálózat szervezésében. 1902-ben rendezte a Magyar Nemzeti Múzeum Levéltárának akkor hozzávetőlegesen 450 000 oklevelet számláló anyagát, amelyet törzsanyagra és a családi levéltárra osztott.2 1903-ban, római tanulmányútján egy corvinát fedezett fel. Fiatalkori munkái egy részét Décsényi Gyula álnév alatt közölte. Korai tanulmányai elsősorban a heraldikai,3 genealógiai és pecséttani szempontból jelentősek. Hagyatéka több közgyűjteményben található.4

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 26 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Bódis Mária, 1970-es évek

TARTALMA: Az 1871-ben alakult, a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Művészeti ügyosztályának tanácsadó szerveként működő Országos Magyar Képzőművészeti Tanács újjászervezésére vonatkozó iratok (1900).5

Jegyzetek:

1 Schönherr Gyula doktor emlékezete. (Szerk. Morvay Győző) Budapest 1910 [Schönherr Gyula műveinek bibliográfiájával]; BALOGH BÉLA: Schönherr Gyula élete és munkássága (1864-1908). Erdélyi Múzeum LVI. (1994/3-4.) 5-20.

2 Az ún. Múzeumi törzsanyagra vonatkozóan ld. az A-I-10 jelzetű cédulasorozat ismertetését.

3 Schönherr a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság titkára volt. Az itt kifejtett tevékenységéről ld.: Szlovikné Berényi Márta: A magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 1882-1921. Szakdolgozat. Budapest 1983 (ELTE, Történeti Segédtudományi Tanszék Könyvtára)

4 OSzK Kézirattára, Fol. Hung. 1795-1798, 1808, 1811, 1814, 1912, 1913; Quart. Hung 2586, 2661, Oct. Hung. 860, 873, 937
Hagyatékának egy része a máramarosszigeti Máramaros Megyei Múzeumba (Muzeul Judetean Maramures) került.

5 Almanach (Képzőművészeti lexikon) [A Nemzeti Szalon Almanachja] (Szerk. Déry Béla, Bányász László, Margitay Ernő) Budapest 1912, 142.; GERGELY ATTILÁNÉ BAKTAI JULIANNA: Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat a művészeti élet irányító intézménye (1880-1900) AH VII. (1979) 285-287.;  - -: A művészeti élet szervezeti formái. Az állami irányítás. In: Magyar művészet 1890-1919. I. kötet. (Szerk. Németh Lajos) Budapest 1981, 127-128. (A magyarországi művészet története VI.)


Facebook

Közlemények

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo