A-III-36 Toldy Ferenc naplója (1822. február 8.-1830. február 26.)

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: OSzK Kézirattára, Fol. Hung. 1616

ISMERTETÉSE: Toldy (Schedel) Ferenc (1805-1875) kritikus, irodalomtörténész, a magyar irodalomtörténet "atyja". 1831-től a Magyar Tudós Társaság rendes tagja. 1843-ban az Egyetemi Könyvtár igazgatója. 1837-ben Bajza Józseffel és Vörösmarty Mihállyal megalapították az Athenaumot. Jelentős szerepet játszott a Kisfaludy Társaság létrehozásában, melynek 1841-től igazgatója, 1860-tól másodelnöke, 1873-tól elnöke volt, s szerkesztette A Kisfaludy Társaság Évlapjait is. Közreműködött egyebek mellett Kisfaludy Károly, Kazinczy Ferenc, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, Kölcsey Ferenc műveinek kiadásában, közzétett több régi magyar nyelvemléket is, így például Alexandriai Szent Katalin legendáját.1 Hagyatéka több közgyűjteményben található.2
Az OSzK Kézirattárában a fenti jelzeten őrzött kézirat a Fol. Hung. 1615 jelzetű autográf napló 31-98. fólióiról készült 20. századi másolat.

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 6 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Bódis Mária, 1970-es évek

TARTALMA: A regeszták Toldy Ferenc 1823-as felvidéki utazásai során írt jegyzeteiről készültek; késmárki és lőcsei műemlékekre vonatkozó adatokat tartalmaznak.

Jegyzetek:

1 Toldy Ferencre vonatkozóan ld.: TÓTH ANDRÁS: Toldy Ferenc és tudományos közéletünk 1849-1860. Adalékok az abszolutizmus korának művelődéstörténetéhez. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei V. (1970) 351-369.; WÉBER ANTAL: Toldy Ferenc. Budapest 1986; OLTVÁNYI AMBRUS: Toldy Ferenc világnézete, társadalmi-politikai állásfoglalása és ennek összefüggése irodalmi elveivel 1848-ig (1958) In. Oltványi Ambrus: A szellem szenvedélye. Budapest 1994, 13-38.; DÁVIDHÁZI PÉTER: "A költői birodalom határszélén." Az értékfeltárás perifériája Toldy irodalomtörténeteiben. In: Feltáratlan értékek a magyar irodalomban. (Szerk. Szabó B. István) Budapest 1994, 144-155.; DÁVIDHÁZI PÉTER: Toldy Ferenc és a nemzeti tudomány önmeghatározása. 2000 (1996/8.) 45-50.

2 Az OSzK Kézirattárában: Fol. Hung. 1048, 1100, 1615-1617, 1756; Quart. Hung. 741, 983, 1796, 2120; Oct. Hung. 1184; Duod. Hung. 42), az MTA Könyvtárának Kézirattárában, továbbá az Egyetemi Könyvtár Kézirattárában.


Facebook

Közlemények

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo