A-III-15 Ipolyi Arnold iratai

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: OSzK Kézirattára, Fol. Hung. 1710/I-II.; Fol. Hung. 1186

ISMERTETÉSE: Ipolyi (Stummer) Arnold (1823-1886) 1871-től besztercebányai, 1886-tól nagyváradi püspök, történetíró, a magyar művészettörténet egyik megalapítója.1 1856-tól a bécsi Central-Commission, 1858-tól az MTA levelező, majd 1861-től rendes tagja lett, később az Akadémia második szakosztályának elnökévé választották. 1879-től 1885-ig a Magyar Képzőművészeti Társulat elnöki tisztét töltötte be. Jelentős műgyűjteményét az Országos Képtárnak, valamint az Esztergomi Keresztény Múzeumnak adományozta.2 Hagyatéka több közgyűjteményben lelhető fel.3
Kéziratai elsősorban közéleti jellegű művészeti és műemlékvédelmi munkásságát tükrözik (újságcikkek, újságkivágások, reflexiók társulati beszédekre, megnyitókra stb.)

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 92 darab

Készítőjének neve, a késztés ideje: Bódis Mária, 1973, 1977

TARTALMA: A regeszták az eredeti anyag teljes egészének áttekintésével készültek.
– Fol. Hung. 1710.: Ipolyi Arnold vegyes feljegyzései (például az Akadémia kistermének díszítése ügyében összehívott bizottság
1871. évi jegyzőkönyvei4).
– Fol. Hung. 1186.: Deák Farkas: Ipolyi Arnold emlékezete (1887)

Jegyzetek:

1 Ipolyi Arnold munkásságának válogatott bibliográfiája: DEÁK FARKAS: Ipolyi Arnold emlékezete 1887. OSzK Kézirattára, Fol. Hung. 1186; Ipolyi Arnold bibliográfiája. (Összeállította Kovács Mihály) In: Ipolyi Arnold: Magyar Mythologia. A hasonmás kiadás függelékei. Budapest 1978, 69-78.
Ipolyi Arnoldra vonatkozó válogatott irodalom 1978-ig: Uo. 73-77.
Ipolyi Arnoldra vonatkozó válogatott irodalom 1978 után: VOIGT VILMOS: A magyar mitológia kutatásának tanulságai. Mítosz és történelem. Budapest, 1978. (Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 3.); PROKOPP GYULA: A Prímási Levéltár Ipolyi-gyűjteménye. LSz XXIX. (1979) 585-652.; HOPPÁL MIHÁLY: Ipolyi Arnold. Budapest 1980; MAROSI, ERNŐ: Arnold Ipolyi (Stummer). In: Die ungarische Kunstgeschichte und die Wiener Schule 1846-1930. (Red.: Marosi, Ernő) Budapest 1983, 18-20.; CSÁKY KÁROLY: Ipolyi Arnold nyomában. In: Csáky Károly: Honti barangolások. Pozsony 1985, 131-152.; BARNA GÁBOR: "...ébresszük fel tehát a sírokból is nemzetünk elhúnyt emlékeit" Ipolyi Arnold püspök halálának centenáriumán. új Ember (1986. XI. 16.) 4.; CSÁKY KÁROLY: "Művészet, tudomány gyászt öltve siratja kimúltát." Száz éve halt meg Ipolyi Arnold. Irodalmi Szemle 29. (1986) 914-919.; CSÉFALVAY PÁL: Ipolyi Arnold (1823-1886). Janus 3. (1987) 1-9.; CSÁKY KÁROLY: Ipolyi Arnold emlékezete. Honismeret XV. (1987) 59.; CSÉFALVAY PÁL: Ipolyi Arnold gyűjteménye Esztergomban. Dunakanyar 23. (1987) 55-56.; HOPPÁL MIHÁLY: Ipolyi Arnold élete és műve. In: Ipolyi Arnold: Magyar Mythologia. A hasonmás kiadás függelékei. Budapest 1987, 5-46.; UGRIN EMESE: Ipolyi Arnold szerepe és tevékenysége a magyar képzőművészeti életben a kiegyezés után. Esztergom Évlapjai. (1988) 10-20.; Ipolyi Arnold-emlékkönyv. Halálának századik évfordulója alkalmából az esztergomi Keresztény Múzeumban 1986. december 12-én rendezett emlékülés anyaga. (Szerk. Cséfalvay Pál, Ugrin Emese) Budapest 1989; JAKÓ ZSIGMOND: Ipolyi Arnold és a Konstantinápolyba került Korvinák megtalálása. Magyar Könyvszemle. CV. (1989) 200-205.; IPOLYI ARNOLD: Csallóközi úti-képek. (Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta: Koncsol László) Pozsony 1993 (Csallóközi Kiskönyvtár); KERNY TERÉZIA: Két főpapi mecénás. Adatok Zalka János és Ipolyi Arnold Szent László tiszteletéhez. AH XXII. (1994) 117-124.; IPOLYI ARNOLD: Tanulmányok a középkori magyar művészetről. (Szerk. Verő Mária, bevezető tanulmány Prokopp Mária, jegyzetek Lővei Pál, Mikó Árpád, Papp Szilárd, Poszler Györgyi, Prokopp Mária) Budapest 1997; CSÁKY KÁROLY: Isten házai és szolgái. Dunaszerdahely 2000; CSÉFALVAY PÁL: Ipolyi Arnold a keresztény értékekért. In: Szentjeink és nagyjaink Európa kereszténységéért. (Szerk. Beke Margit) Budapest 2001, 189-192. (Miscellanea Ecclesiae Strigoniensis I.)

2 Ipolyi Arnold magángyűjteményére vonatkozóan ld.: GERVERS-MOLNÁR VERONIKA: Ipolyi Arnold hímzésgyűjteménye az Esztergomi Keresztény Múzeumban. Budapest 1983; Ipolyi Arnold emlékkönyv. I. m., 93-206.

3 Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Hittudományi Kar Levéltára; OSzK Kézirattára, Fol. Hung. 1538, 1710; Oct. Hung. 879; Analekta 2445-2447; MTA Könyvtárának Kézirattára; Néprajzi Múzeum Adattára; Esztergomi Prímási és Főkáptalani Levéltár, Ipolyi-gyűjtemény. (Az Esztergomban őrzött iratgyűjteményének Mohács előtti részéről készült mikrofilmek a MOL-ban az X 728 törzsszám alatt találhatók.)

4 KEMÉNY MÁRIA: A Magyar Tudományos Akadémia palotája. In: A Magyar Tudományos Akadémia és a művészetek a XIX. században. (Szerk. Szabó Júlia, Majoros Valéria) Budapest 1992, 118-125.


Facebook

Közlemények

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo