A-III-3 Rómer Flóris levelezése

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: OSzK Kézirattára, Levelestár

ISMERTETÉSE: Rómer Flóris levelei és hozzá írt levelek.

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 168 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Csernyánszky Mária 1962-1963

TARTALMA: A regeszták ma már nem egyértelműen rekonstruálható kutatási szempontok szerint, a Kézirattárban őrzött Rómer-levelezés jelentősebbnek tartott részéről készültek. (Rómer levelezése Fraknói Vilmossal,1 Hampel Józseffel,2 Ipolyi Arnolddal,3 Ebenhöch Ferenc győri kanonokkal4 - a Rómer által és a neki írt levelek az 1863-1889 közötti évekből.)

ELHELYEZÉSE: Az eredeti anyag rendjében: először Rómer levelei a címzettek ábécérendjében, majd a hozzá írt levelek a levélírók ábécérendjében. A cédulasorozat személynévmutató segítségével kutatható.

Jegyzetek:

1 Fraknói Vilmos munkásságára vonatkozóan ld. az A-III-24 jelzetű cédulasorozat ismertetését.

2 ORTVAY TIVADAR: Hampel József r- tag emlékezete. Budapest 1913
Hampel József (1849-1913) művészettörténeti, muzeológiai tevékenységéről ld.: A magyar művészettörténet bibliográfiája. (Összeállította: Genthon István) Budapest 1966, 47. Kézirat, OMvH Könyvtára, ltsz: 854-1239.; A magyar művészettörténeti irodalom bibliográfiája. (Szerk. Bíró Béla) Budapest 1955.
Álnevei: Ampelosz, Kárász Leó, Kövér Béla, Lepszky Lénárd, Száraz Antal stb.
Hagyatékát, egyetemi működésével kapcsolatos iratait az OSzK Kézirattára (Fol. Hung. 1696-1703, Quart. Hung. 2478-2492, Oct. Hung. 874) és az Egyetemi Könyvtár Kézirattára (Litt. Orig. 1404, Ms 5383/123-366, 5384/1-266, 5385/114-458, Duod. Hung. 54.) őrzi.

3 Ipolyi Arnold munkásságára vonatkozóan ld. az A-III-15 jelzetű cédulasorozat ismertetését.

4 Ebenhöch Ferenc (1821-1889) koroncói plébános, 1873-tól győri kanonok, régész. Rómer Flóris barátja. A győri szeminárium archeológia tanára. Régiség-gyűjteménye szétszóródott. Szentkép-gyűjteményét a Győri Egyházmegyei Gyűjtemény őrzi (jelzet nélkül). Naplója a koroncói plébánián található.
BEDY VINCE: A győri székeskáptalan története. Győr 1938, 484. (Győregyházmegye múltjából III.); UZSOKI ANDRÁS: A győri és Győr környéki régészeti gyűjtés és kutatás története. Arrabona VII. (1965) 29-31.


Facebook

Közlemények

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo