A-I-16 Acta Jesuitica

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: MOL, E szekció (Magyar Kamara Archívuma, E 152)

ISMERTETÉSE: Az Acta Jesuitica fondban a magyarországi rendházaknak (és a rendtagoknak) a jezsuita rend 1773-as pápai feloszlatása után a Magyar Kamara Archívumába beszállított iratanyaga található.1 Az anyag rendházak szerint csoportosítva, azon belül pedig fasciculusok és numerusok rendjében található.2 A fondban olyan dokumentumok is találhatók, melyek a jezsuita birtokok korábbi tulajdonosaira vonatkoznak. Az anyag többsége a rendházak vagyonjogi, peres és úrbéri ügyeivel kapcsolatos irat, valamint a gazdálkodással, építkezésekkel stb. összefüggő összeírás, számadás, ingó- és ingatlanleltár. A fond lajstromozott (Regestrata) és lajstromozatlan (Irregestrata) iratok két sorozatára oszlik, mindkettő rendházanként, az egyes rendházak (latin) helységnevének ábécérendjében tartalmazza a dokumentumokat.3 A 19. század végén az Acta Jesuitica állagban található néhány 1526 előtti irat a Diplomatikai Levéltárba (Q 313) került át, mintegy 20 csomónyi és 3 kötetnyi anyagot pedig 1960-ban Jugoszláviának szolgáltattak ki.

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 6039 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Gyéressy Béla, 1958-1968

TARTALMA: A regeszták az iratanyag egészének áttekintésével készültek; az alábbi rendházakra vonatkozó adatokat tartalmaznak: Collegio Agriense, Missio Bazinensis, Collegio Budense, Collegio Cassoviense, Residentia Comaromiensis, Residentia Eperjesisensis, Residentia Felső-Bányensis, Collegio Ginsiense[Gnézda], Residentia Gyöngyösiensis, Collegio Jauriense, Collegio Missio Leopoldopolitana [Csenta], Collegio Leucsoviense, Residentia Magno-Varadiensis, Residentia Nagy-Bányensis, Collegio Neosoliense, Collegio Posoniense,4 Collegio Quinquecclesiense, Residentia Rosnaviensis, Residentia Sáros-Patakiensis, Residentia Scepusiensis, Residentia Schemnicziensis, Residentia Solnensis, Collegio Soproniense, Residentia Strigoniensis, Collegio Szakolczense, Residentia Szathmariensis, Residentia Thurocziensis, Collegio Trenchiniense, Collegio Tyrnaviense,5 Collegio Ungvariense, Provincia Hungariae-Austriae (rendtagok iratai).
A cédulasorozat hely- és személynévmutatóval kutatható.

Jegyzetek:

1 VELICS LÁSZLÓ: Vázlatok a magyar jezsuiták múltjából I-III. Budapest 1912-1914; SZABÓ ANDRÁS: Kassai jezsuiták és ferencesek végnapjai II. József korában. Kassa 1913; LUKÁCS LÁSZLÓ: A független magyar jezsuita rendtartomány kérdése és az osztrák abszolutizmus (1649-1773). Szeged 1989 (Adattár szellemi mozgalmaink XVI-XVIII. századi történetéhez 25.)
2 MAKSAY FERENC: A jezsuita rendházak lajstromozatlan iratainak rendezése az Országos Levéltárban. LSz XX. (1970) 645-650.; MAKSAY 1975, 57-76.; MAKSAY 1992, 44-47.
3 Az anyagból kiemelt, zömmel 17-18. századi tervek a T 86 törzsszám alatt találhatók a MOL-ban.
4 DÉNESI TAMÁS: Missziótól a kollégiumig. Jezsuiták Pozsonyban 1651-ig. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok - Regnum (1998/3-4.) 84-115.
5 MUSZKA ERZSÉBET: A nagyszombati jezsuita kollégium leltára a rend feloszlatásakor (1773). LSz XLII. (1992) 53-69.


Facebook

Közlemények

 • 2017. szeptember 15.

  Fényképtár online

  A mai napon, öt éves munka eredményeként befejeződött az MTA BTK Művészettörténeti Intézet Fényképtára leltározott analóg tételeinek digitalizálása, így a honlapunkról immár online is elérhető és kutatható közel 80.000 f...
 • 2017. szeptember 4.

  Intézeti kutatószolgálat UPDATE

  Az MTA BTK Művészettörténeti Intézet Adattárában és Lexikontárában szünetel a kutatószolgálat, mivel az új épület bútorzatának beszerzése és ezáltal az új raktárak kialakítása közbeszerzési problémák miatt csúszik. ...
 • 2017. augusztus 22.

  Elhunyt Tímár Árpád

  Megrendüléssel fogadtuk a hírt, hogy szeretett és tisztelt egykori kollégánk,Tímár Árpád, aki 1970 óta Intézetünk munkatársa, az Ars Hungarica volt főszerkesztője, 2017 augusztus 12-én, életének 79. évében eltávozott köz...
 • 2017. június 20.

  Idén is látogatható lesz az MTA Székháza a Múzeumok Éjszakáján

  Idén ismét megnyitja kapuit, és különböző programokkal várja az érdeklődőket június 24-én, szombaton a Múzeumok Éjszakáján a Magyar Tudományos Akadémia Székházának neoreneszánsz épülete. A látogatók megismerkedhetnek a t...
 • 2017. június 9.

  Fiatal kutatói álláspályázat

  Az MTA BTK pályázatot hirdet tudományos segédmunkatárs (fiatal kutató) munkakörének betöltésére. A kiírás az alábbi linken érhető el.

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo