Facebook

Köztársasági elnöki különdíj

A köztársasági elnök különdíja a Művészettörténeti Intézet kézikönyvének

MeghivOK12

A Magyar Kiadók és Könyvterjesztők Egyesülete által szervezett Szép Magyar Könyv 2013 verseny keretében az MTA BTK Művészettörténeti Intézet A magyar művészet a 19. században. Építészet és iparművészet című kézikönyve nyerte el Áder János köztársasági elnök különdíját. Az egyesület a könyvnek egyúttal a tudományos művek, szakkönyvek, felsőoktatási kiadványok kategóriában oklevelet adományozott. A díjakat a Petőfi Irodalmi Múzeum dísztermében 2014. június 12-én adták át.

A kötetet a Művészettörténeti Intézet igazgatója, Sisa József szerkesztette, tipográfus és műszaki szerkesztő Kurucz Dóra. A képek nyomdai előkészítését Hámori Péter, a Művészettörténeti Intézet fényképésze végezte, aki a könyv felvételeinek egy részét is készítette.

Facebook

Munkatársat keresünk

 

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont
főigazgatója pályázatot hirdet
gyűjteménykezelő

munkakör betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű (4 hónap próbaidő után max. 3 évig tartó) közalkalmazotti jogviszony (lejárta után meghosszabbítható).

Foglalkoztatás jellege: 
részmunkaidő (heti 20 órás)

A munkavégzés helye:
MTA Művészeti Gyűjtemény
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • revíziós nyilvántartás kezelése,
 • szerződéstervezetek készítése,
 • koordinációs munka (műtárgyszállítás, képtári vezetések szervezése és azokban való közreműködés, fotóanyag rendezése és nyilvántartása),
 • külső intézményekkel való kapcsolattartás,
 • intézeti adminisztratív munka.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • emelt szintű szakképesítés,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • egyetemi végzettség,
 • angol, német vagy francia nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolatai,
 • a pályázat elnyerése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban található személyes adatokat az eljárással összefüggésben a Kutatóközpont kezelheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2014. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1250 Budapest, Pf.: 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati kiírásban szereplő azonosító számot: MTA BTK-KP/2270-1/2014, valamint a munkakör megnevezését: gyűjteménykezelő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.btk.mta.hu oldalon szerezhet.

Facebook

Fiatal kutatói pályázat 2014

 

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont

főigazgatója pályázatot hirdet a Művészettörténeti Intézetben

tudományos segédmunkatárs (fiatal kutató)

közalkalmazotti munkakörének betöltésére

 

Kutatási téma:

19. századi magyar képzőművészet, különös tekintettel a hazai intézményrendszer kialakulására és a nemzeti identitás keresésére

A fiatal kutató feladata a 19. századi magyar képzőművészet több aspektusának beható tanulmányozása, ezzel kapcsolatosan egyes résztémák monografikus kutatása. Feladatának része közreműködés az MTA BTK Művészettörténeti Intézet 19. századi képzőművészetről szóló kézikönyvének munkálataiban, értelemszerűen a „19. század - építészet, képzőművészet és mentalitás" kutatócsoport tagjaként. Feltétel, hogy a jelölt ezen korszak művészetét tekintse fő kutatási területének, szakdolgozatának/PhD disszertációjának témája e korszakra, illetve témára vonatkozzon. Az intézeti feladat része lehet a gyűjteményi munkában való részvétel is.

Pályázati feltételek:

 • egyetemi végzettség, illetve a felsőoktatásról szóló törvény szerinti mesterképzésben szerzett fokozat és szakképzettség,
 • számítógép-felhasználói alapismeretek,
 • büntetlen előélet,
 • világnyelvek, kiemelten az angol és a német nyelv ismerete.

 

Jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról szóló a 84/2011. (V. 26.) kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.

A kinevezés határozott időre szól, 4 hónapos próbaidő kikötésével. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: maximum 36 hónap.

A munkakör az elbírálást követően, 2014. szeptember 15-étől tölthető be.

Pályázhatnak újonnan végzett diplomások; állásban lévő, határozott időre alkalmazott kutatók, akiknek a kinevezése a közeljövőben lejár; a korhatár betartásával PhD-fokozatot már megszerzett fiatalok, de előnyt élveznek a frissen diplomázott kutatók; valamint jelenleg PhD-képzésben részt vevő hallgatók, amennyiben a képzésük állami ösztöndíj igénybevétele nélkül, levelező formában történik.

Az alkalmazható kutatók felső korhatára 30 év, kivételes esetben 35 év, amelyhez az MTA elnökének engedélye szükséges. Az MTA esélyharmonizációs keretprogramja értelmében a 10 éven aluli gyermeket nevelő kutatónők esetében a korhatár gyermekenként 2 évvel meghosszabbodik. A meghosszabbított korhatár érvényes a gyermeknevelési távollétet igénybe vevő, illetve a gyermekét egyedül nevelő férfiakra is.    

Az elbírálásnál előnyt jelent a magyar állampolgárság, illetve határon túli magyar fiatalok jelentkezése, továbbá a kutatási területtel összefüggő munkatapasztalat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • szakmai önéletrajzot és publikációs jegyzéket,
 • iskolai végzettséget és nyelvtudást igazoló bizonyítványok másolatait,
 • pályázat elnyerése esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban található személyes adatokat az eljárással összefüggésben a kutatóközpont kezelheti.

A pályázatoknak egy példányban 2014. június 30. napjáig kell beérkezniük kizárólag levélben az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (Postacím: 1250 Budapest, Pf.: 9.) címére.

A zárt borítékra kérjük ráírni:

„Pályázat fiatal kutatói munkakörre - MTA BTK- KP/14-6/2014."

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 31.

Facebook

Lechner 2014 konferencia


A konferencia időpontja és helyszíne:
Budapest, 2014. november 19-21.
Iparművészeti Múzeum, Budapest

Szervező intézmények: 
Iparművészeti Múzeum, Budapest
Magyar Tudományos Akadémia, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Művészettörténeti Intézet

Szervezőbizottság:

Csáki Tamás, Budapest Főváros Levéltára
Hadik András, művészettörténész, Budapest
Jékely Zsombor, az Iparművészeti Múzeum gyűjteményi főigazgató-helyettese
Keserü Katalin, ELTE Művészettörténeti Intézet, professzor emeritus
Lichner Magda, Iparművészeti Múzeum, művészettörténész
Sisa József, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Művészettörténeti Intézetének igazgatója


Bevezetés


A konferencia célja, egyben feladata, Lechner Ödön építészeti elveinek, valamint tervezői munkásságának elhelyezése a kortárs európai skálán, az összehasonlítás lehetőségével, amely az ő, és az őt követő magyar építészek tevékenységét tág horizonttal vizsgálva teret ad a legújabb kutatásoknak.
Egy Lechner Ödön (1845 – 1914) életművének szentelt, nemzetközi konferenciára első sorban az építész halálának centenáriuma ad alkalmat. 2014-ben, az Iparművészeti Múzeum történetében igen jelentős esemény is időszerűvé teszi a legújabb kutatások ismertetését. Az épület a világörökség cím várományosa, állapota miatt a teljes rekonstrukciója, bővítése tovább már nem halasztható, és ez összekapcsolódik az intézmény korszerűsítésének programjával. A műemléki feltárás, az építészeti terv részét képező restaurálási és művészettörténeti szakvélemény, valamint dokumentáció elkészítéséhez szükséges vizsgálatok számos új, gyakran meglepő eredménnyel jártak. Ezek inspirálták Lechner kinyilvánított elveinek, építészetének újragondolását.
A múzeum Adattár gyűjteménye őrzi az 1892 és 1898 közötti építkezés dokumentumait, az eredeti terveket, az építési bizottság üléseinek jegyzőkönyveit, az építési naplót, munkajelentéseket, számlákat, s nem utolsó sorban az állami mecenatúra levelezését, iratait. A kéziratok és tervek mellett az archív fotók és negatívok alkotják azt a párját ritkítóan gazdag forrásanyagot, amelynek segítségével a feltárás értelmezhető volt, és a jövendő rekonstrukció hiteles lehet. Lechner munkásságát korábban sokan nevezték eklektikusnak, mivel a stílustörténet különböző korszakaira jellemző elemek használt, de leginkább a „szinkretizmus”, az együtt élő felfogások egységbe ötvözése a megfelelő minősítés. Az alkalmazott plasztikus dekorációt, síkornamentikát előtérbe helyezve többen tartják őt a magyar szecesszió korai képviselőjének. Legutóbb a nemzeti romantika szemléletét tükröző vonásait emelték ki: jellegzetes magyar építészeti stílus alkotására törekedett. 
Az intézmény korszerűsítésének programja természetesen támaszkodik az elmúlt évtizedekben a művészettörténet egyik központi témájának, paradigmának bizonyuló „muzealizáció” jelenségeinek kutatására. Az Iparművészeti Múzeum épülete, mint Lechner Ödön eszméinek emblematikus megtestesülése, ebből a szempontból is kiemelkedő mű. A rekonstrukciót előkészítő munka során az eddig kevésbé értékelt szempontok is érvényesültek. Lechner tervezői gyakorlatában a mérnöképítészet, korának legújabb vas struktúrái, tégla és beton használata jelentős helyet foglalt el. Az új matériák és szerkezetek használatával típusba sorolta, de egyedivé is tette a múzeum épületét. Ebben a rá jellemző stílusban Lechner harmonikusan ötvözte az őt ért hatásokat, a Berlinben, Rómában, Párizsban, Londonban tapasztaltakat és a hazai vágyakat: a magyarság eredetének 19. századi képében hangsúlyozott vonást, a karakteres keleti hagyományt. Iskolázottsága, a kortárs európai és magyar jelenségek felismerése, nyitottsága a legújabb építési tendenciák felé, valamint korának művészeti és elméleti nyilvánossága lehetővé tették, hogy - szándéka szerint - stílust hozzon létre, követőiből, tanítványaiból ’iskolát’ képezzen. A konferencia szekcióinak kiválasztásában ezek a szempontok játszottak szerepet.

Előzetes program

I. szekció – Sisa József
Iparművészet – iparművészeti múzeumok

Ebben a szekcióban több, egymással összefüggő kérdésre keresünk választ. Az egyik az iparművészet fogalmának kialakulása, a tárgyi kultúra újraértékelése, a tárgyak esztétikai, és használati értékének percepció változása, különös tekintettel a kézművesség és az ipar szétválására. Vizsgálat tárgyát képezi továbbá a tárlatok, a világkiállítások, a különféle publikációk (könyvek, folyóiratok) szerepe. Ehhez illeszkedik az állandó tárlatok, majd az iparművészeti profilú múzeumok megjelenése, alapítása, intézményes alakulása, nemzeti szerepe, viszonya a többi, hagyományos (történeti, képzőművészeti) profilú múzeumokhoz. A szekcióban megkíséreljük ezeket a szempontokat megvizsgálni általában, illetve az egyes jelentősebb európai iparművészeti múzeumokra vonatkozóan. Az utóbbiaknál az intézményesülés, a gyűjtőkör kialakulása, illetve az épület létrejötte és működése egyaránt a vizsgálat tárgyát képezi. Ebben a folyamatban illesztjük bele a budapesti Iparművészeti Múzeumot is.

II. szekció – Hadik András
Építészet, építőművészet, mérnöképítészet.

Az elnevezések sora részben időrendet tükröz, de az egyes fogalmak leginkább az eltérő szemléletet jelentik, jelzik. Gyakorlati mesterség, alkotó művészet, elméleti tervezés kérdései szorosan összefüggenek a 19. századi oktatás változásaival, s egyben a művészetről alkotott nézetek nyilvánosságával. A magyar fővárosban elsajátított alapok után Lechner Berlinben kapta meg az építészeti stílustant, a tervezői és mérnöki ismereteket, majd az utazásai során és a Párizsban eltöltött évek alatt gyarapította tudását. Romantikus felfogásban az építészet alkotó művészet posztot nyert, így az építészeket feljogosította a művészi öntudatra. A szekció egyrészt az építészképzés és az építész státusának kapcsolataival foglalkozik, másrészt a 19. században igényelt építési feladatok megvalósításának összefüggéseivel, műfajaival: ipari épületek, hidak, pályaudvarok, vásárcsarnokok, világkiállítások tereivel, funkcionális és emblematikus épületek alkotóival foglalkozik.

III. szekció – Keserű Katalin
Orientalizmus és ornamentika

A 19. századi „orientalizmus” – az Európában feltűnő érdeklődés a Közel-, Közép-, és Távol-Kelet kultúrája iránt – több gyökérből nőtt ki, és mondhatjuk azt, hogy sok ága volt. Egyik gyökér az angol építészek figyelme az indiai gyarmatok mogul műemlékei iránt. Másik a közel-keleti, az iszlám-arab térség és az iráni fennsík uralására tett kísérletek „melléktermékeként”az európai, elsősorban az angol, német, francia, valamint orosz múzeumokba vitt régészeti és kulturális javak látványa. További minta lehetett a Pireneusi félsziget mór építészetét felidéző zsinagógák sora. A közízlés és közérdeklődés irányítója volt a század második felében rendezett világkiállításokon látott árubemutató, a keleti kultúrák tárgyainak, „karakterének” megismerése, a népszerűség oka feltehetően ez utóbbira vezethető vissza. Közép-Európa régióinak tudósai, és amatőr kutatói szintén kelet felé fordultak, bár más-más okból. A nemzet mitikus történelmének, így a „nép” eredetének romantikus legendája például a lengyeleknél a „szarmatizmus” feltámasztásában, másutt a pánszlávizmus eszméje és a bizánci hagyományoknak az összekapcsolásában jelent meg. Magyarországon az eredetkutatás hipotéziseinek leegyszerűsítésével, a populáris történelemképben az iráni és „turáni”(az Iráni hegységtől északra vándorló, sztyeppei törzsek közös megnevezése) rokonság kapott hangsúlyt. Ezekben az országokban sajátos árnyalatot kapott a „nemzeti karakter” képviselete, amely leginkább az ornamentika példáival élt. A nyelvkutatás után a tárgyi kultúra felé forduló tudomány, a népvándorlás kori régészet vitái az „Orient oder Rome” tematikájához kötődtek. A szekció e jelenségeket az ornamentika példáival illusztrálja, vizsgálja.

IV. szekció - Csáki Tamás
Lechner Ödön – a modern magyar építészet „apafigurája” – Lechner követői, kritikusai, recepciója a 20. század első felében

Lechner Ödön volt az első olyan személyiség a magyar építészettörténetben – később sem volt sok ilyen – akinek „iskolája” volt, akinek „követői” voltak. A huszadik század első évtizedében egyetemi katedra, hivatalos stallum, intézményes hatalmi pozíció nélkül vált igazodási ponttá az őt követő generáció egy jelentős csoportja számára. E fiatal építészek számára Lechner művei, az ekkoriban közzétett programadó írásai és a katedra híján a Japán kávéház asztalánál előadott „tanítása” elsősorban a bevett historizáló építészet kötöttségei alóli felszabadulást, egy korszerű és egyúttal sajátosan nemzeti jellegű építészeti nyelvezet megteremtésének lehetőségét mutatta meg. A „Lechner-követők” tábora a legkevésbé sem volt homogén: sok építész volt, aki néhány évig pusztán a mester formai megoldásait vette át, de nem állt vele személyes kapcsolatban, mások önálló „lechneres” munkáik mellett pályatervek kidolgozásában működtek vele együtt. Néhányan viszont – mivel a bohém Lechner a Pártos Gyula építésszel való társulásának 1896-os megszüntetése után nem tartott fenn saját irodát – nemcsak irodáikat bocsátották a rendelkezésére, de lapjaikban, szervezőmunkájukkal is küzdöttek nesztoruk elismertetéséért. Utóbbi csoportban, Lechner legbelső követői között a magyar szecessziós építészet kiemelkedő képviselői is ott voltak, így például Komor Marcell, Vágó József, Lajta Béla vagy Málnai Béla. 
Lechner építészeti pályája a Postatakarékpénztár felépülte, 1902 után megtört, elesett a jelentősebb közmegbízásoktól és a tanításának – a bécsi Wagnerschule mintájára – helyt adó építészeti mesteriskola felállítására irányuló kezdeményezés sem nyerte el a kormányzat támogatását. Követőinek, munkatársainak munkássága révén ezekben az években azonban a lechneri „nemzeti szecesszió” széles körben elterjedt: a fővárosban főként magánépületek, vidéken azonban számos középület is megvalósult e stílusban, amely a magyar szecessziós építészet legfontosabb áramlatát jelentette. Tanítványainak jelentős része néhány év elteltével (1905–1908 között), az európai szecessziós irányzat lecsengése, a magyar építészeti szcéna átrendeződése hatására eltávolodott Lechner formanyelvétől, ami azonban nem jelentette a személyes kapcsolatok elhalványulását. A Lechner-követők szűkebb tábora még az 1910-es években is összetartott, saját intézmények, orgánumok megszervezésével próbálkozott és törekedett a nemzetközi kapcsolatok felvételére is: ők kerestek kapcsolatot Otto Wagner és Josef Hoffmann bécsi környezetével vagy a Deutscher Werkbunddal. 
Lechner munkássága és személye megosztotta a magyar építészeti társadalmat, a 20. század első éveiben az építészeti sajtó legfontosabb vitái körülötte alakultak ki. Nemcsak a Műegyetem konzervatív, akadémikus építészeinek irányából érte erős kritika, de például 1908 körül az előző évek szecessziós irányzataitól elkülönülő neo-vernakuláris mozgalom (a „Fiatalok”) is vele és követőivel szemben határozta meg magát. Az 1910-as évektől kezdve minden kritika, amely az építészeti szecesszióval szemben akár konzervatív, akár modernista irányból megfogalmazódott, alapvetően az ő követőinek építészete ellen irányult, az ő ornamentális modernizmusuk lett az a bűnbak, amelynek fejére a századelő összes „tévelygését” ráolvasták. 
A jubileumi Lechner Ödön konferencia jelen szekciójába az építésszel és követőivel, kritikusaival foglalkozó előadások mellett a 20. századelő négy meghatározó, saját országuk építészeti kultúrájában, közéletében is központi szerepet játszó alkotójáról is fel kívánunk kérni előadásokat. Otto Wagner, Henrik Petrus Berlage, Jan Kotĕra és Antoni Gaudi példája révén a lechneri személyiség, szerep elemzése mellé oda szeretnénk állítani a 20. századi építészet különféle „apa-figuráinak” a bemutatását is. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy az adott építészeti közösségen belül ezek az építészek milyen szerepet játszottak, mi volt a kapcsolatuk a „akadémiával”, a hivatalos tekintélyekkel, oktatási intézményekkel, a kormányzattal. Szerveződött-e köréjük iskola, az hogyan működött, sikerült-e önálló, alternatív intézményeket, orgánumokat létrehozniuk, hogyan alakult a kapcsolatuk az őket követő generáció építészeivel? Kik voltak a megrendelőik és ez hogyan befolyásolta a szakmai közösségen belül elfoglalt helyzetüket?


Szervezőiroda:

Iparművészeti Múzeum
1091 Budapest, Üllői út 33-37.
postacím: 1450 Budapest, Pf. 3.
tel.: +36-1-456-5135
fax: +36-1-217-5838
email: e-mail küldés
www.imm.hu/lechner2014

Facebook

Közlemények

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo