Fiatal kutatói pályázat 2014

 

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont

főigazgatója pályázatot hirdet a Művészettörténeti Intézetben

tudományos segédmunkatárs (fiatal kutató)

közalkalmazotti munkakörének betöltésére

 

Kutatási téma:

19. századi magyar képzőművészet, különös tekintettel a hazai intézményrendszer kialakulására és a nemzeti identitás keresésére

A fiatal kutató feladata a 19. századi magyar képzőművészet több aspektusának beható tanulmányozása, ezzel kapcsolatosan egyes résztémák monografikus kutatása. Feladatának része közreműködés az MTA BTK Művészettörténeti Intézet 19. századi képzőművészetről szóló kézikönyvének munkálataiban, értelemszerűen a „19. század - építészet, képzőművészet és mentalitás" kutatócsoport tagjaként. Feltétel, hogy a jelölt ezen korszak művészetét tekintse fő kutatási területének, szakdolgozatának/PhD disszertációjának témája e korszakra, illetve témára vonatkozzon. Az intézeti feladat része lehet a gyűjteményi munkában való részvétel is.

Pályázati feltételek:

  • egyetemi végzettség, illetve a felsőoktatásról szóló törvény szerinti mesterképzésben szerzett fokozat és szakképzettség,
  • számítógép-felhasználói alapismeretek,
  • büntetlen előélet,
  • világnyelvek, kiemelten az angol és a német nyelv ismerete.

 

Jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról szóló a 84/2011. (V. 26.) kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.

A kinevezés határozott időre szól, 4 hónapos próbaidő kikötésével. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: maximum 36 hónap.

A munkakör az elbírálást követően, 2014. szeptember 15-étől tölthető be.

Pályázhatnak újonnan végzett diplomások; állásban lévő, határozott időre alkalmazott kutatók, akiknek a kinevezése a közeljövőben lejár; a korhatár betartásával PhD-fokozatot már megszerzett fiatalok, de előnyt élveznek a frissen diplomázott kutatók; valamint jelenleg PhD-képzésben részt vevő hallgatók, amennyiben a képzésük állami ösztöndíj igénybevétele nélkül, levelező formában történik.

Az alkalmazható kutatók felső korhatára 30 év, kivételes esetben 35 év, amelyhez az MTA elnökének engedélye szükséges. Az MTA esélyharmonizációs keretprogramja értelmében a 10 éven aluli gyermeket nevelő kutatónők esetében a korhatár gyermekenként 2 évvel meghosszabbodik. A meghosszabbított korhatár érvényes a gyermeknevelési távollétet igénybe vevő, illetve a gyermekét egyedül nevelő férfiakra is.    

Az elbírálásnál előnyt jelent a magyar állampolgárság, illetve határon túli magyar fiatalok jelentkezése, továbbá a kutatási területtel összefüggő munkatapasztalat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • szakmai önéletrajzot és publikációs jegyzéket,
  • iskolai végzettséget és nyelvtudást igazoló bizonyítványok másolatait,
  • pályázat elnyerése esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban található személyes adatokat az eljárással összefüggésben a kutatóközpont kezelheti.

A pályázatoknak egy példányban 2014. június 30. napjáig kell beérkezniük kizárólag levélben az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (Postacím: 1250 Budapest, Pf.: 9.) címére.

A zárt borítékra kérjük ráírni:

„Pályázat fiatal kutatói munkakörre - MTA BTK- KP/14-6/2014."

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 31.

Facebook